Zabezpieczenie przed wybuchem gazu

Przedsiębiorstwa a dokładniej mówiąc przedsiębiorcy, w jakich firmach praca połączona jest z treściami łatwopalnymi posiadają wymóg opracowania oceny ryzyka zawodowego oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem. Dokument taki musi zostać przygotowany jeszcze przed podjęciem działalności. Ponadto należy poddać go przeglądowi, ale wyłącznie w przypadku gdy miejsce pracy, urządzenia do tworzenia działalności czy więcej organizacja akcji są poddawane zasadniczym zmianom, przekształceniom bądź i rozbudowom.

Obowiązek wykonania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem pochodzi z Prawa Ministra Gospodarki, Rzeczy i Polityki Socjalnej z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, połączonych z propozycją działania w tle pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. Nr 138, 2010r., poz. 931). Jednocześnie obowiązek ten w prawie polskim został wprowadzony prawem na bazie niezbędnej w Unii Europejskiej dyrektywy nowego podejścia, obecne jest Dyrektywę ATEX 137. Dyrektywa taż wtedy 1999/92/EC. Zawiera ona małe wymagania dla poprawy ochrony zaufania oraz zdrowia pracowników od ryzyka wychodzącego z przestrzeni zagrożonych wybuchem.
Opracowywanie omawianego dokumentu jest na planie przede każdym zapewnianie bezpieczeństwa i ponadto odpowiedniego nadzoru osób pracujących, w znaczeniach pracy, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem. Działania prewencyjne powinny zawierać się przede każdym na zapobieganiu rozpoczynaniu się atmosfery wybuchowej, przeciwdziałanie występowaniu zapłonu atmosfery wybuchowej, a ponadto ograniczanie szkodliwego efektu wybuchu.
Dokument zabezpieczenia przed wybuchem powinien zawierać informacje przede wszystkim o identyfikacji atmosfer wybuchowych, o podjętych środkach zapobiegających wystąpieniu zagrożenia wybuchem, wykaz stanowisk pracy zagrożonych wybuchem, deklarację, że zarówno miejsca pracy, jak również urządzenia pracy oraz urządzenia zabezpieczające czy też oczywiste są zgodne z normami bezpieczeństwa.