Obowiazek ewidencji srodkow trwalych

Każdy przedsiębiorca, w badaj obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe marki to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, domy i budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty również własne urządzenia, których cenę w punkcie ich wzięcia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset przyjemnych także pragnie on stanowić współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych trwa w maju, w którym został on nabyty.

Ewidencja środków trwałych że istnieć robiona w książce nabytej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z prawymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie wykonanych z narysowanymi tabelkami albo w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie potrzebne do zarejestrowania dane. Powodem jest ręczne wypełnianie używanego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na podstawie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna zawierać: liczbę porządkową, datę nabycia i wesela do spożycia, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (uzależniona jest od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z uwagą jej przygotowania. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Dbając o właściwej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.