Kasa fiskalna bursztyn

Na miejsce Europy dochodzi rocznie do przynajmniej dwóch tysięcy eksplozji substancji łatwopalnych, pyłów i gazów, które prowadzą do dewastacji maszynerii, uszkodzeń sprzętu i budynków, natomiast nie rzadko i do utraty ludzkiego życia. Do początku może sprawić powstanie atmosfery wybuchowej, będącej następstwem sytuacji, gdy mieszanina powietrza, gazów palnych, par bądź miałów jest produkowana, przetwarzana i przechowywana w obecności tlenu. Największe zagrożenie atmosferą wybuchową zachodzi zawsze w urzędach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, stacjach uzdatniania wody i portach morskich i na lotniskach. Dyrektywa ATEX powstała jako dobrowolna reguła dla sprzętu sprzedawanego w Grupie Europejskiej, i stosowanego w miejscu wrażliwym na niebezpieczeństwo eksplozji. Od daty dostania w działanie dyrektywy ATEX całe tego rodzaju urządzenia muszą mieć certyfikat ATEX również być znane odpowiednim symbolem. Omawiana dyrektywa ATEX 94/9/EC nakazuje producentom obowiązek dostarczania sprzętu elektrycznego do użycia w potencjalnie zagrożonej wybuchem sferze wyłącznie opatrzonych adekwatnym certyfikatem. Pracowników ma natomiast dyrektywa ATEX 99/92/EC określająca wymogi poprawy BHP osób grających w tłu narażonym na eksplozję. Sama zasada ATEX 94/9/WE jest przypisywana do sprzętów będących inne źródło zapłonu, ponieważ w ich sukcesu istnieje ewentualność wyładowania elektrycznego, powstania elektryczności spokojnej i ogromniejszych temperatur. Choć dyrektywa ATEX jest potrzebnym rozporządzeniem, to wśród korzyści wynikających z podporządkowania się temu normalni można nazwać:

zapewnienie bezpieczeństwa stanowiska pracy dla zatrudnionych w sklepach przemysłowych, ograniczenie strat ekonomicznych powstałych wskutek ewentualnych awarii lub przestojów w produkcji, zapewnienie wymaganej jakości akcesoriów do zakupu handlowego na kraju Unii Europejskiej, koordynacja służb bezpieczeństwa oraz higieny rzeczy oraz jednostek dorosłych.