Firma dajar

Każdy przedsiębiorca, w świadomość obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma cel prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe firmy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, sprzęty również nowe urządzenia, których liczba w punkcie ich kupienia przekracza kwotę trzy tysiące pięćset dobrych a pragnie on istnieć współwłasnością lub własnością podatnika czyli firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych trwa w miesiącu, w którym stał on zdobyty.

Ewidencja środków trwałych może być rozwijana w pozycji zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z dobrymi rubrykami z komputera, na kartkach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami czy w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą zawierać wszystkie niezbędne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie wykorzystywanego w firmie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na platformie dokumentów, które mają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna mieć: liczbę porządkową, datę nabycia i pozwolenia do korzystania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (zależna istnieje od lat użytkowania, kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z przyczyną jej sprawienia. W przypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Dbając o działającej ustawie, firma musi zachować wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.