Dyrektywa ue transformatory

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, które potrzebują istnieć przeprowadzone przez każde produkty, jakie są dane do wypełnienia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z informacją określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, dawanych w konkretnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą stanowić niezgodne z przepisami dyrektywny, ani nie może przylegać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w utrzymanie, aby maksymalnie zminimalizować ryzyko, jakie jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego materiału w obszarach, w jakich może wynikać atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi dużą odpowiedzialność za określanie, czy dany produkt podlega ocenie zgody z racjami atex oraz za dostosowanie danego materiału do aktualnych norm. Atest atex jest reklamowany w przypadku produktów, jakie dobierają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje owo przestrzeń, gdzie układa się, użytkuje lub przechowuje substancje, które w połączeniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji zalicza się: ciecze, gazy, pyły i włókna łatwopalne. Mogą wtedy być np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu powstaje w wypadku, kiedy duża porcja energii powstająca z efektywnego źródła zapłonu dociera do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przystępuje do wybuchu, który posiada ważne zagrożenie dla życia a zdrowia ludzkiego.