Dlaczego translatoryka dokumentow jest taka wazna

W dzisiejszych czasach potocznie zwana “papierologia” jest obecna w każdej gałęzi przemysłu i gospodarki. Dokumenty są wszechobecne ze względu na swoją istotność w wielu przeprowadzanych przez ludzi transakcjach. Dokument jest poświadczeniem dokonania pewnej umowy, ugody czy też innego rodzaju transakcji. Jest również potwierdzeniem na posiadanie pewnych dóbr czy też zawarcia współpracy z inną osobą.

Dokument jest to w ogólnym znaczeniu świadectwo jakiegoś zaistniałego zjawiska, które sporządzone zostało w formie właściwej dla danego czasu i miejsca. Dokumenty ze względu na ich rangę dzieli się na administracyjne lub urzędowe, sądowe czy też techniczne. Wyróżnia się dokumenty formalne i nieformalne, a także pierwotne, wtórne i pochodne, które zawierają informacje o dokumencie pierwotnym i jego zawartości. Istotną rolę odgrywają również dokumenty pochodzące z zagranicy. Takimi dokumentami mogą być przykładowo dokumenty od zagranicznego pracodawcy. W związku z taką sytuacją musimy skorzystać z porady tłumacza. Tłumaczenia dokumentów są w ogólnym znaczeniu przekładem w języku docelowym treści naszego pisma. Wyróżnia się dwa rodzaje tłumaczeń. Należą do nich przede wszystkim tłumaczenia pisemne, które polegają na tłumaczeniu tekstu pisanego, a także tłumaczenia ustne, które polegają na tłumaczeniu myśli wyrażonych ustnie, bądź za pomocą gestów w przypadku języka migowego. Ze względu na rodzaj dokumentu wyróżnia się tłumaczenia techniczne, medyczne, naukowe, ekonomiczne czy też tłumaczenie prawne. To ostatnie ma szczególne znaczenie w przypadku wielu dokumentów. Ważne pod względem rangi dokumenty sądowe lub urzędowe mogą być przetłumaczone tylko i wyłącznie przez tłumacza przysięgłego. Merytoryczne tłumaczenie tłumacza przysięgłego nie różni się niczym od zwykłego tłumaczenia. Jest jednak istotne ze względu na odpowiedzialność za przetłumaczony tekst. Tłumacz przysięgły przyjmuje na siebie zobowiązanie do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za błędy, które mógł popełnić w wykonanym przez siebie tłumaczeniu. Tłumacz przysięgły przystawia na przetłumaczonym przez siebie dokumencie pieczęć, która jest potwierdzeniem wykonania przez niego danego tłumaczenia. W razie reklamacji ze strony klienta może on ubiegać się o odszkodowanie z tytułu niepoprawnie przetłumaczonego pisma. Warto pamiętać, że wszystkie dokumenty posiadające moc prawną muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

Więcej informacji można znaleźć na: http://www.lingualab.pl/branze/tlumaczenia-dokumentow